Algemene voorwaarden

Toepassing : Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en prestaties van diensten door De Hertogh Grimbergen nv en, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de afnemer van deze goederen en/of diensten (hierna genoemd de ‘Medecontractant’) op welk ogenblik ook worden meegedeeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door De Hertogh Grimbergen nv aanvaard worden.

Door het plaatsen van een bestelling en het ondertekenen van deze bestelbon bevestigt de Medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van De Hertogh Grimbergen nv en deze te aanvaarden in de relatie met De Hertogh Grimbergen nv.

Bestellingen : Alle bestellingen geschieden in eigen naam van opdrachtgever/ondertekenaar/besteller, met uitzondering van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de opdrachtgever/ondertekenaar/besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtgever/ondertekenaar/besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de ondertekenaar.

 

Factuur : De factuur wordt opgemaakt volgens de al dan niet ondertekende bestelbon. Uitzondering wordt gemaakt voor geplaatste bestellingen na het opmaken van deze bestelbon. Deze bestellingen worden tevens integraal op de factuur geplaatst.

Klachten: Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, die bij de levering of de prestatie worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moeten worden ingediend bij gedetailleerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele zodanige klacht nog aanvaard kunnen worden.

 

Waarborg : De waarborg van De Hertogh Grimbergen nv beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen of herstel van het gebrek in gepresteerde diensten, of, indien zulks niet mogelijk is, teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. De Hertogh Grimbergen nv is in geen enkel geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Medecontractant geleden.

 

Overmacht : De Hertogh Grimbergen nv is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij De Hertogh Grimbergen nv, hetzij haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.

 

Prijzen en betaling : De Medecontractant zal worden gefactureerd voor de levering van goederen en prestatie van diensten die door Medecontractant werden besteld, en tegen de tarieven die voor de betreffende goederen en diensten respectievelijk werden bepaald of door De Hertogh Grimbergen nv als verkoopprijzen gehanteerd worden. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij De Hertogh Grimbergen nv voor of door de Medecontractant zouden zijn besteld.

Alle facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Iedere vertraging in de betaling van een factuur doet vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest lopen van één procent (1%) per maand. Waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.

Onverminderd het bepaalde in voorgaande alinea, zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met tien procent (10%) van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van vijftig Euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 32,15º van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van bescherming van de consument, kan de Medecontractant zich zonder enige beperking beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van De Hertogh Grimbergen nv wanneer deze haar contractuele verplichtingen jegens de Medecontractant niet zou nakomen.

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht betreffende een factuur kan enkel betrekking hebben op de gefactureerde bedragen of andere vermeldingen op de factuur en niet op gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Medecontractant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van De Hertogh Grimbergen nv om zich later op deze tekortkoming te beroepen

Verbreking en ontbinding : Bij eenzijdige verbreking van het contract door de Medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, of ontbinding door De Hertogh Grimbergen nv op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de Medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens De Hertogh Grimbergen nv, kan de Medecontractant zich zonder enige beperkingen beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van De Hertogh Grimbergen nv.

 

Splitsbaarheid : Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht : Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arnitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling -

B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel: 050/32.35.95

en fax: 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

 

 

 

Leveringsvoorwaarden opgesteld door Mediar, Grotesteenweg-Noord 99 - bus 1 - 9,52 Gent - Tel: 09 220 37 41 - info@mediar.be

in samenspraak met de Uitvaartunie Vlaanderen. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

De Hertogh Grimbergen nv

Wolvertemsesteenweg 11
1850 Grimbergen
 
BTW BE 0422.306.227